Czy rejestracja spółki będzie działalnością regulowaną? Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

paź 24, 2021

  1. Rejestracja spółki jako działalność regulowana.

W dniu 31.10.2021 r. wejdzie w życie rozdział 11A ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pt. „Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych”. Nowelizacja oznacza w praktyce, że przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz spółek lub trustów lub w zakresie walut wirtualnych, zostali objęci obowiązkiem rejestracji swojej działalności. Tym samym ich działalność staje się działalnością regulowaną. Co ważne, świadczenie usług przed uzyskaniem wpisu do rejestru może oznaczać konieczność poniesienia kary finansowej w wysokości do 100 000 zł.

Rejestry prowadzone będą przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wnioski o wpis będą składane w formie elektronicznej. Organ właściwy w sprawach rejestru dokonuje wpisu do rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami wymaganymi ustawą.

  1. Wymóg niekaralności.

Nowelizacja wprowadza dalsze obostrzenia. Otóż działalność na rzecz spółek lub trustów nie będzie mogła być wykonywana m.in. przez osobę fizyczną, która została prawomocnie skazana m.in. za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Jest też wykluczone, by działalność ta była świadczona przez podmiot, którego wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub uprawnieni do reprezentacji, lub członkowie organów zarządzających, zostali prawomocnie skazani za ww. przestępstwa. Osoby te obowiązane będą także posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów.

  1. Wyłączenie radców i adwokatów.

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów nie obejmuje radców prawnych i adwokatów. Oznacza to, że profesjonalni pełnomocnicy mogą świadczyć ww. usługi na dotychczasowych zasadach.

  1. Co oznaczają usługi świadczone na rzecz spółek lub trustów?

Są to usługi polegające m.in. na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Autor 

Aleksandra Sobolewska

Aleksandra Sobolewska

Radca Prawny

Radca prawny od 2010 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Doradzała  przedsiębiorcom m.in. z branży browarniczej, wykonawczej, deweloperskiej, produkcyjnej i IT.

Przeczytaj również