Prawo kontraktowe

Oferujemy sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie wszystkich rodzajów umów, wzorców umów, ugód i porozumień, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Wspomagamy w opracowywaniu lub opiniowaniu następujących projektów umów:

 • kontrakty menedżerskie (umowy z członkami zarządu spółek),
 • umowa przedwstępna,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa o pracę,
 • regulaminy konkursów i loterii,
 • umowa deweloperska
 • umowa o roboty budowlane (po stronie inwestora, wykonawcy lub podwykonawcy)
 • umowa darowizny,
 • umowa najmu, umowa dzierżawy,
 • umowa pożyczki, umowa użyczenia
 • umowa o dzieło, umowa zlecenia;
 • umowa umowa cesji,
 • umowa gwarancyjna,
 • umowa zastawu,
 • umowa inwestycyjna
 • umowa licencyjna,
 • umowa o zachowaniu poufności (NDA)
 • umowa spółki cywilnej, umowa spółki prawa handlowego – spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz spółki kapitałowej (spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej);
 • przygotowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy, o odstąpieniu od

Ponadto oferujemy dochodzenie roszczeń wynikających z umów i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego.