Prawo pracy

Kancelaria skutecznie doradza pracodawcom i pracownikom w kwestiach wynikających z Kodeksu pracy, jak i ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe i indywidualne);

W szczególności oferujemy wsparcie dla takich aspektów prawa pracy, jak:

  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
  • redukcja zatrudnienia / likwidacja stanowiska (procedury zwolnień grupowych lub indywidulanych w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracyz przyczyn niedotyczących pracowników),
  • umowy o pracę, o współpracę, zlecenia;
  • umowy i zagadnienia dotyczące zakazu konkurencji,
  • tworzenie i opiniowanie regulaminów i aktów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.),
  • zagadnienia obejmujące postępowania ze związkami zawodowymi;
  • umowy pomiędzy spółką a członkami zarządu,
  • kontrakty menedżerskie,
  • reprezentacja pracodawców lub pracowników w procesach dotyczących postępowań z zakresu stosunków pracy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników,
  • przejmowanie pracowników przez innego pracodawcę i innych skutków łączenia, podziału i zbywania przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części.